کارگاه آموزشی مدیریت صادرات کالا با رویکرد عملیاتی (با نگاه ویژه به کشورعمان)

کارگاه آموزشی مدیریت صادرات کالا با رویکرد عملیاتی (با نگاه ویژه به کشورعمان)

مهندس سیف اللهی ، آقای مسعودی

زمان و مکان برگزاری

هزینه دوره :1.100.000 هزار تومان ( ثبت نام تا پایان سه شنبه 9 آذر ماه 825.000 هزار تومان )
درصورت ثبت نام 2 نفرهزینه 750.000 هزارتومان می باشد.