گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

  • تقدیر نامه ها

کسب رتبه مرکزعلمی کاربردی برتر در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ، معدن و تجارت

کسب رتبه مرکزعلمی کاربردی برتر در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ، معدن و تجارت

  • تندیس ها

کسب مقام سوم والیبال پسران در پنجمین جشنواره فرهنگی ورزشی

کسب مقام سوم والیبال پسران در پنجمین جشنواره فرهنگی ورزشی

کسب رتبه مرکزعلمی کاربردی برتر در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ، معدن و تجارت

کسب رتبه مرکزعلمی کاربردی برتر در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ، معدن و تجارت