برنامه ریزی و امتحانات


دریافت کارت ورود به جلسه از سامانه سجاد : از جهارشنبه 95/10/8

شروع امتحانات : 95/10/18 خاتمه امتحانات : 95/11/2

ثبت نهایی نمرات : 7 روز پس از برگزاری هر آزمون

درخواست تجدید نظر در نمره توسط دانشجو در سامانه سجاد : 95/11/10 تا 95/11/12

رسیذگی به درخواست تجدید نظر در نمره توسط مدرس : 95/11/13 تا 95/11/14


نکات بسیار مهم :

١) دانشجویان نباید دارای بدهی شهریه باشند ( اعم از شهریه 15 درصد ستاد و 85 درصد مرکز )

٢) تاکید میگردد از حضور دانشجو بدون کارت ورود به جلسه دارای شماره صندلی و عکس جدا جلوگیری خواهد شد و عواقب ناشی از غیبت در امتحان به عهده شخص دانشجوست.

٣) غیبت در امتحان به منزله ثبت نمره صفر در کارنامه دانشجو خواهد بود. در صورت غیبت در امتحان (تحت هر عنوان) امکان برگزاری آزمون مجدد، حذف درس و . . . امکانپذیر نیست.

4) تاخیر در جلسه امتحان موجب محرومیت از امتحان میگردد. ( درصورت خروج حتی یک نفر از دانشجویان حاضر در جلسه امتحان به هیچ عنوان امکان ورود به جلسه نیست )

5) محرومیت از امتحان (غیبت3/16) که توسط مدرس برای دانشجویان اعلام میگردد ، موجب محرومیت قطعی از آزمون آن درس در امتحان خواهد شد. بدیهی است این موارد را از طریق استاد خود پیگیری نمایید.

6) تقلب و عدم رعایت موازین آزمون تحت هرعنوان توسط مرکز بررسی خواهد شد و در صورت صلاحدید مرکز به کمیته انضباطی معرفی و تعیین تکلیف با این کمیته بوده و رای آن قطعی و لازم الاجراست.